REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „ROATA AUTONOM” din cadrul BUCHAREST 10K Grand Prix 17 IUNIE 2023

Perioada desfasurarii Concursului: 17.06.2023

Art. 1 – Organizatorul si Regulamentul oficial al campaniei

(1) Campania promotionala „ROATA AUTONOM” (denumita in continuare „Campania” sau „Campania promotionala”) este organizata de AUTONOM SERVICES S.A. cu sediul in Municipiul Piatra Neamt, Str. FERMELOR, Nr. 4, Judet Neamt, Cod Unic de Inregistrare RO 18433260, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/280/2006, reprezentata legal de Mihaela Angela Irimia, in calitate de Director General, denumita in continuare „Organizatorul” sau „AUTONOM”.

(2) Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament oficial al campaniei (denumit in continuare „Regulamentul”) este finala si obligatorie pentru participanti.

(3) Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, la stand-ul Organizatorului din cadrul evenimentului Bucharest Half Marathon si pe site-ul https://www.autonom.ro/blog/regulament-roata-norocului-bucharest10K-GrandPrix/

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la alineatul precedent. Modificarile intra in vigoare in 24 de ore dupa anuntarea in prealabil a acestora.

Art. 2 – Temeiul legal

(1) Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

Art. 3 – Teritoriul si durata de desfasurare a Campaniei

(1) Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in cadrul evenimentului Bucharest 10K Grand Prix in data de 17.06.2023 („Perioada campaniei”) si in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 4 – Dreptul de participare

(1) Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice („Participantii”)  care la data inscrierii au implinit varsta de 18 ani.

(2) Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

  • angajatii Organizatorului;
  • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
  • rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie).

Art. 5 – Mecanismul Campaniei

(1) Pentru a participa in cadrul Campaniei, participantii trebuie sa completeze formularul privind prelucrarea datelor cu caracter personal inmanat de un reprezentant al Organizatorului si sa furnizeze o adresa de e-mail valabila pentru acordarea premiilor in format digital.

(2) Dupa completarea formularului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, fiecare participant va avea dreptul la o singura actionare a rotii pe care sunt mentionate premiile din cadrul Campaniei. In functie de segmentul in dreptul caruia se va opri roata, Participantul va castiga unul dintre Premiile Campaniei sau va trebui sa raspunda la o intrebare adresata de reprezentantii Autonom.

(3) Premiile se acorda in limita stocurilor disponibile si vor fi transmise pe adresa de e-mail a participantului in format digital. Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care participantul furnizeaza o adresa de e-mail invalida/incorecta.

(4) In termen de 10 zile lucratoare de la finalizarea Campaniei, Autonom va transmite Castigatorilor e-mailuri de validare a premiilor. In cazul in care Castigatorii nu transmit in termen de 48 de ore un e-mail de confirmare catre Autonom, vor fi decazuti din dreptul de mai revendica premiul respectiv.

Art. 6 – Premiile Campaniei

(1) Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii sunt urmatoarele:

  • Reducere 50€ inchiriere weekend masina electrica
  • Abonament Asistenta Rutiera
  • Voucher 500€ achizitie masina rulata
  • Reducere 50% abonament asistenta rutiera

(2) Premiile se acorda conform conditiilor descrise in Art. 6, in limita stocurilor disponibile.

(3) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite in cadrul prezentei Campanii.

(4) Organizatorul are posibilitatea de a suplimenta numarul premiilor oferite in cadrul prezentei Campanii, informand in acest sens participantii in modalitatea prevazuta de art. 1 alin. (5), nemaifiind necesara incheierea niciunui act aditional sau realizarea oricaror formalitati ulterioare, modificarea formand automat parte din prezentul Regulament.

(5) Dupa finalizarea campaniei, Organizatorul va publica o Anexa la prezentul Regulament prin care va detalia premiile acordate si valoarea totala a acestora.

Art. 7 – Responsabilitate

(1) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de Participantul castigator.

(2) In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

(3) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceasta Campanie.

(4) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii fara a fi indeplinita conditia de participare, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 8 – Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta.

(2) Legea aplicabila este legea romana.

(3) Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe adresa Organizatorului indicata in antet, in cel mult 5 zile de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

Art. 9 – Taxe si impozite

(1) Pentru premiile acordate in cadrul prezentei Campanii se datoreaza impozit doar pentru acele premii care depasesc suma de 600 RON, conform prevederilor Codului fiscal in vigoare.

Art. 10 – Incetarea campaniei

(1) Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

*Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora.

(2) Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art. 12 – Prelucrarea datelor cu caracter personal

(1) Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul General pentru Protectia Datelor), ale Legii 190/2018 privind aplicarea acestui Regulament dar si bunele practici in materie de prelucrare a datelor in scopuri de marketing, in calitate de operator de date cu caracter personal.

(2) Datele cu caracter personal colectate in cadrul campaniei nu vor fi dezvaluite cu exceptia salariatilor autorizati ai Operatorului din cadrul departamentelor marketing, financiar-contabilitate si juridic ori ai afiliatilor acestuia si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

(3) Participantii si Castigatorii inteleg si accepta faptul ca Organizatorul va colecta strict informatii necesare eventualelor verificari ale organelor fiscale privind legalitatea campaniei. Aceste informatii sunt limitate la data participarii, nume si prenume, adresa de e-mail si semnatura, Organizatorul necolectand date ce nu sunt necesare scopului colectarii, precum CNP sau serie si numar buletin. Suplimentar, daca persoana vizata isi manifesta exclusiv consimtamantul, Organizatorul poate utiliza adresa de e-mail a Participantilor/Castigatorilor pentru transmiterea de mesaje privind ofertele speciale ale Organizatorului de tip newsletter si realizarea de rapoarte interne statistice astfel incat Organizatorul sa poata intelege si satisface cerintele consumatorilor.

(4) Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. In acest sens, Organizatorul a implementat o serie de masuri tehnice si organizatorice adecvate prin raportare la procesele de prelucrare aferente acestei Campanii.

(5) Participantii in calitate de persoana vizata au urmatoarele drepturi:

– dreptul de a solicita in scris o confirmare a faptului ca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR);

– dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de rectificare, art. 16 GDPR);

– dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR);

– dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionarea prelucrarii, articolul 18 GDPR);

– dreptul se a solicita transferul datelor catre alt operator (dreptul la portabilitate, articolul 20 GDPR);

– dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la opozitie, articolul 21 GDPR);

– dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere in cazul in care considera ca drepturile sale au fost incalcate (articolul 77 GDPR);

(6) In cazul in care exista intrebari legate de prezenta sectiune ori de prelucrarile de date aferente Campaniei, persoana vizata este rugata sa transmita o solicitare scrisa:

la adresa de e-mail: marketing@autonom.com

sau in scris, prin posta, la urmatoarea adresa: Municipiul Piatra Neamt, Str. FERMELOR, Nr. 4, Judet Neamt.

Persoanele care transmit astfel de solicitari catre Organizator sunt rugate sa mentioneze in subiectul e-mailului informatii precum “protectia datelor”/ „prelucrare date Campanie”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate.

Persoana vizata va primi un raspuns in termen de 30 de zile de la comunicarea documentului catre Operator, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In aceste cazuri, persoana vizata va fi informata in mod corespunzator cu privire la acest termen.

Art. 13 – Alte Clauze

(1) Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

(2) Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea, in maniera pe care o va considera necesara sau potrivit intereselor sale.

(3) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea

Campaniei.

Incheiat astazi:

16.06.2023

Organizator,

AUTONOM SERVICES S.A

REPREZENTATA DE: Mihaela Angela Irimia

IN CALITATE DE Administrator